Praktik

Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen. Derfor har vi samlet lidt nyttig viden til dig her

I løbet af dine fire studieår på læreruddannelsen skal du samlet i praktik i 24 uger. Praktikken finder sted i folkeskolen og om muligt også i andre skoleformer. Normalt gennemfører du din praktik i grupper på to til fire studerende, men i særlige tilfælde kan du også vælge at gennemføre den individuelt.

Du har mødepligt i din praktik. Hvis du udebliver fra din praktik, bliver praktikskolens skoleleder eller din praktiklærer underrettet efter de retningslinjer, der gælder på den pågældende praktikskole.

Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens formål.

Formål

Formålet med praktikken er, at du opnår kompetencer til at:

  • Planlægge, gennemføre og begrunde undervisning
  • Beskrive elevforudsætninger for såvel enkelte elever som for grupper af elever
  • Lede og udvikle klassens faglige og sociale fællesskab i et demokratisk perspektiv
  • Planlægge langsigtede og kortsigtede perspektiver
  • Evaluere elevernes læring med anvendelse af formålstjenlige evalueringsmetoder
  • Samarbejde med elever, forældre, kollegaer og andre resursepersoner
  • Observere, beskrive og dokumentere undervisning og andre processer i skolen
  • Analysere undervisning og læring med henblik på udvikling af egen undervisning og skolens virksomhed som helhed med inddragelse af professions-, udviklings- og forskningsforankret viden

 

Mål og indhold for praktikken er centralt fastsat af undervisningsministeriet og lokalt udmøntet i studieordningen på dit uddannelsessted. Det er derfor vigtigt, at du læser studieordningen grundigt igennem, før du starter i praktik.

Bedømmelse

Din præstation i praktikken skal bedømmes for hvert studieår med bestået eller ikke-bestået.

Det er din uddannelsesinstitution, der foretager bedømmelsen af din praktik baseret på en indstilling fra din praktikskole og din underviser. Grundlaget for bedømmelsen varierer fra uddannelsessted til uddannelsessted. Det er derfor vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i reglerne på netop dit uddannelsessted, før du starter i din praktik.

Bliver din praktik bedømt ikke-bestået, kan du vælge at tage praktikperioden om på samme eller et andet praktiksted. Du skal dog senest have bestået din førsteårs-praktik, inden du afslutter dit andet studieår.

Bliver din praktik ved andet forsøg fortsat bedømt ikke-bestået, kan du ikke fortsætte på læreruddannelsen. I særlige tilfælde kan der dog gives dispensation til at få endnu et forsøg. Disse tilfælde er beskrevet i studieordningen på dit uddannelsessted.