Praktik

Praktikken er et øvelsesrum.

Det er en spændende, udfordrende og krævende periode. Herunder finder du en række værktøjer og råd, der kan klæde dig godt på til din kommende praktik.

I Lærerstuderendes Landskreds (LL) kæmper vi for at skabe bedre rammer for din praktik på læreruddannelsen. Vi vil have flere og længere praktikforløb, og kvaliteten skal være højere. Der skal skabes en stærkere kobling til praksis på uddannelsen, så alle lærerstuderende får det bedste grundlag for at udvikle deres lærerfaglighed. Det fortjener både studerende, skolen og kommende elever.

På vej i praktik

Måske skal du for første gang stå foran en klasse og bævrer lidt ved tanken. Måske har du prøvet det masser af gange før, men du har erfaret, at der er flere ting, du har svært ved i lærerrollen. Uanset hvad dine tanker eller udfordringer måtte være, så husk, at du er i en læringssituation. Praktikken er en periode, hvor du kan øve, afprøve, teste og lære. Og lave fejl! Ingen forventer, at du kan alt, når du træder ind i klasserummet.

Vi har samlet en række gode råd og nyttig viden, så du kan føle dig godt klædt på til din kommende praktik. Du kan bruge oversigten til at navigere i indholdet.

Indholdsfortegnelse

Rammerne for praktikken

Praktikken fylder samlet 30 ECTS-point på din uddannelse. Den gennemføres som moduler af hver 10 ECTS-point. Hver praktikperiode strækker sig over 6 uger. Dit uddannelsessted bestemmer placeringen af praktikken og udarbejder rammerne for din praktik i samarbejde med kommunerne og praktikskolerne. Praktikforløbene kan derfor se meget forskellige ud på landets læreruddannelser. Derfor skal du sørge for at orientere dig om rammerne for netop din praktik i dit uddannelsessteds studieordning og modulbeskrivelse.

For hver praktikperiode, skal du til prøve. Den første praktikprøve er intern. De to følgende prøver er eksterne. Ved den interne prøve deltager en praktiklærer/praktikkoordinator og din praktikansvarlige fra læreruddannelsen. Ved de eksterne prøver deltager desuden en ekstern censor. Prøverne bedømmes hver med en karakter efter 7-trinsskalaen. Den enkelte professionshøjskole kan selv afgøre, hvilket praktikniveau der prøves ved intern prøve, og hvilke der prøves ved ekstern prøve.

Normalt gennemfører du din praktik i grupper på to til fire studerende. I særlige tilfælde kan du også gennemføre den individuelt.

Formålet med praktikken

I praktikken skal du gøre dig erfaringer med lærergerningen. Erfaringer du løbende skal bearbejde og analysere. Praktikken giver dig mulighed for at få lærerfaget ind under huden gennem et fokus på både færdigheder, observation og bearbejdning.

Praktikken er et laboratorium for læring. Et laboratorium som aldrig vil kunne afspejle en virkelig situation, da I altid vil være flere til stede i klasserummet. Du kan derfor betragte praktikken som et sted, hvor du kan eksperimentere og udforske. Vær nysgerrig på din egen lærerfaglige udvikling, eleverne, kollegerne og den skolevirkelighed, du er en del af.  

Kompetencemålene og indholdet for praktikken er centralt fastsat af undervisningsministeriet og lokalt udmøntet i studieordningen på dit uddannelsessted. Det er derfor vigtigt, at du læser studieordningen og modulbeskrivelsen grundigt igennem, før du starter i praktik.

Praktikprøve og bedømmelse

Bedømmelsen af din praktikperiode og bedømmelsen af praktikprøven efter din praktikperiode (kompetencemålsprøven) er to særskilte bedømmelser.

Praktikperioden

Det er din praktikskole, der foretager bedømmelsen af din praktikperiode. Grundlaget for bedømmelsen varierer fra uddannelsessted til uddannelsessted. Inden du starter i din praktik, er det derfor en god idé at sætte dig ind i reglerne på netop dit uddannelsessted. Du finder dem beskrevet i studiets modulbeskrivelse eller studieordning.

Et gennemgående element for bedømmelsen er, om du har opfyldt din mødepligt. Ved fravær i løbet af praktikken, aftales dit fremadrettet forløb med din praktikskole.

Praktikprøven (kompetencemålsprøven)

Efter din praktikperiode skal du til en prøve. Kompetencemålsprøven består af en skriftlig opgave, ‘praktikopgaven’ og en mundtlig prøve. Her bedømmes i hvilken grad dine kompetencemål er opfyldt. Bedømmelsen tager udelukkende udgangspunkt i din præstationen ved den mundtlige prøve, og den praktikopgave du har udarbejdet.

Det overordnede formål med kompetencemålsprøven er, at du reflekterer over dit læringsudbytte i praktikken. Du skal derfor vise, hvordan du har valgt at arbejde med praktikkens kompetencemål: Didaktik, klasseledelse og relationsarbejde.

I praktikopgaven skal du illustrere, hvordan du har valgt at arbejde med udvalgte færdigheds- og vidensmål inden for praktikkens kompetencemål. Din praktik spiller tæt sammen med dine undervisningsfag og modulerne bag lærerens grundfaglighed. Derfor skal teoretisk viden fra disse fag også indgå i dine analyser og vurderinger af din praksis. Din opgave må max være 5 sider (1 side = 2600 tegn med mellemrum). Opgavens omfang varierer dog efter gruppestørrelse.

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i din praktikopgave. Den mundtlige prøve er ikke en gennemgang af din praktikopgave. Du skal derimod gå mere i dybden med din analyse og inddrage nye perspektiver og overvejelser. Prøven varer 30 minutter (varierer dog efter gruppestørrelse).

Gode råd til før, under og efter din praktik

For at du kan få det bedste ud af din kommende praktik, har vi samlet en masse gode råd til før, under og efter din praktik.

Før praktikforløbet

Dine overvejelser inden praktikken 

Som en del af forberedelserne til praktikken anbefaler vi, at du reflekterer over, hvad du ønsker og forventer at få ud af din praktik. Disse overvejelser kan du bruge, når du planlægger, udfører og evaluerer din praktik.

Her er tjekliste med spørgsmål, du kan stille dig selv:

 • Hvilke forventninger har jeg til min praktik?
 • Hvilke mål har jeg sat mig for min praktik?
 • Hvilke overvejelser gør jeg mig i forhold til min egen lærerrolle? Er der noget, jeg vil arbejde særligt med?
 • Hvad er mine bekymringer eller opmærksomhedspunkter i praktikken?
 • Hvordan vil jeg forsøge at løse de problemer og udfordringer, jeg møder?
 • Hvad ser jeg allermest frem til i praktikken?

Orienter dig om din praktikskole

Du skal være opdateret på rammerne for din praktik. Det forventes, at du orienterer dig i uddannelsesplanen på din skole. Derudover skal du finde ud af, hvad det er for en skole, du skal ud på. Dette kan du læse om på skolens hjemmeside.

Her er en tjekliste til, hvad der kan være væsentligt at orientere sig om:

På skolens hjemmeside:

 • Hvor mange elever og ansatte er der på din praktikskole? 
 • Hvilke værdier bygger skolen på?
 • Hvilke målsætninger arbejder skolen ud fra?
 • Har skolen en særlig profil?

I uddannelsesplanen for din praktik:

 • Hvordan beskriver skolen sig selv som praktikskole?
 • Hvilke videns- og færdighedsmål er beskrevet for din praktik?
 • Hvor mange undervisningslektioner kan du forvente i dit skema?
 • Hvad er rammerne for arbejdstiden på din praktikskole? Er der fuld tilstedeværelsespligt?

Hvad kan du forvente dig af aktørerne i din praktik?

Der er flere parter, som er inddraget i forløbet omkring din praktik. Dem kan du selvfølgelig også stille forventninger til:

Du kan forvente, at dit uddannelsessted:

 • stiller en praktikskole til rådighed
 • giver dig alt den relevante information om din praktik
 • stiller en praktikkoordinatorer til rådighed, som du altid kan kontakte, hvis der opstår problemer i din praktik. Praktikkoordinatorerne har tavshedspligt.
 • koordinerer praktikken med læreruddannelsens øvrige dele, så du lærer at sammentænke og praktisere faglige og pædagogiske teorier og færdigheder.

Du kan forvente, at din underviser:

 • vejleder dig om faglige, didaktiske og pædagogiske problemer knyttet til din praktikgruppes konkrete opgaver
 • følger dig i praktikken og holder kontakt med praktikskolen og praktiklærerne
 • deltager i trepartssamtalen undervejs i din praktik
 • hjælper dig med at styrke dine forudsætninger for at sammentænke og praktisere faglige og pædagogiske teorier og færdigheder.

Du kan forvente, at din praktikskole:

 • fungerer som et uddannelsessted. Du er ikke en arbejdskraft på skolen, men en studerende. Derfor har skolen gjort sig klare overvejelser omkring, hvordan de bedst organiserer din praktik hos dem
 • definerer rammerne for din praktik i uddannelsesplanen
 • stiller en praktikkoordinator til rådighed, som leder og koordinerer din praktik.

Du kan forvente, at din praktiklærer:

 • er din sparringspartner, vejleder og konstruktive kritiker gennem hele praktikken
 • har det overordnede ansvar for undervisningen og elevernes læring. Du er der for at afprøve, teste og lære
 • er til stede i klasseværelset og observerer din undervisning gennem hele forløbet
 • er sat godt ind i formålet for din praktik
 • giver dig vejledning, som I sammen planlægger og aftaler. Du kan i udgangspunkt regne med 1 – 1,5 times vejledning hver uge.

Praktikken er mange steder ikke en del af praktiklærerens årsnorm. Det er altså en opgave, der ligger ud over lærerens normale arbejdsopgaver. Det betyder, at du skal være fleksibel i forhold til tidspunkterne for jeres fælles møder.

Det første møde med din praktiklærer

Inden praktikperioden starter, skal du have afholdt et møde med din praktiklærer. Hvis ikke din praktiklærer indkalder til dette møde, så skal du selv gøre det. Du skal – ligesom praktiklæreren – tage ansvar for jeres samarbejde.

Du og din praktiklærer skal i fællesskab udarbejde en dagsorden til det første møde. På mødet er det oplagt, at I får lavet en fælles forventningsafstemning og får snakket om det videre forløb.

Vær ærlig omkring dine udfordringer i lærerrollen og eventuelle bekymringer i forhold til praktikken. Så kan din praktiklærer støtte dig bedst muligt gennem forløbet.

Her er et forslag til, hvordan en dagsorden kan se ud til det første møde:

 1. Præsentationsrunde: Fortæl lidt om jer selv, baggrund, fag etc.
 2. Forventningsafstemning
  • Hvad vil du med din praktik? Hvad er dine mål?
  • Hvad er dit fokus for praktikken?
  • Hvad forventer du af praktikken?
  • Herefter kan din praktiklærer beskrive sine forventninger til dig og forløbet.
 3. Undervisningsforløb
  • Indblik i klassernes årsplaner: Skal dit forløb indgå i et allerede fastlagt tema eller har du frie rammer? Hvad har klasserne tidligere arbejdet med?
  • Godkendelse af undervisningsplan: Diskutér dine idéer til et undervisningsforløb og få feedback. Dit undervisningsforløb skal være godkendt inden praktikperioden går i gang. Sørg for, at I får lavet en aftale omkring, hvornår det skal ligge klar.
 4. Klassen og eleverne
  • Om klassen: Skal du klædes på i forhold til klassen? Kan du få et klassebillede, så du kan forsøge at lære elevernes navne, inden du starter?
  • Eleverne: Skal du have indsigt i elevplaner? Er der inklusionselever, du skal være særligt opmærksom på? Tænk over, hvor meget information du skal have. Du skal ikke overtage praktiklærerens syn på de enkelte elever.
 5. Skole-hjem-samarbejde
  • Hvordan skal forældrene informeres i dit praktikforløb?
  • Kan du blive inddraget i forældresamarbejdet gennem dit forløb?
 6. Eventuelt

Under praktikforløbet

Sådan bliver du en del af et lærerværelse

Noget af det første du møder i din praktik er lærerværelset. Lærerværelser ser vidt forskellige ud. Nogle er store og fulde af kollegaer, mens andre er små – enten fordi skolen er lille, eller fordi lærerværelset er opdelt i mindre enheder i forskellige dele af skolen.

Mange studerende synes, at det er svært at vide, hvordan de skal gebærde sig på lærerværelset: Hvor skal man sætte sig? Er der faste pladser? Har de andre lærere tid og overskud til at involvere sig i praktikanter?

Lad os slå en ting fast: De andre lærere vil gerne involvere sig i dig og din praktik! Når du er i praktik, kan du betragte dig selv som kollega. Få eksempelvis en leder eller din praktikkoordinator til at præsentere dig. De vil de ofte gøre af sig selv, men er det ikke tilfældet, må du gerne bede om det.

Der er meget erfaring samlet på et lærerværelse. Tal med dine kollegaer. Der er ingen grund til at gemme sig væk ved bordet i den fjerneste krog. Kollegaerne kan – sammen med din praktiklærer – hjælpe med sparring, og via dem kan du få et indblik i, hvordan lærerlivet kan være.

Om at skrive logbog

Du får mest muligt ud af din praktik, hvis du afsætter tid til refleksioner over din egen praksis – både med dine medstuderende, men også individuelt. Udover de daglige evalueringsmøder med din praktikgruppe, er det en god idé hver dag at skrive dine tanker og oplevelser fra dagen ind i en logbog.

En logbog er et individuelt refleksionsredskab. Her kan du fastholde dine oplevelser, tanker og følelser gennem praktikken. Du kan skrive om særlige hændelser, din egen ageren og overvejelser, du gør dig på baggrund af dagens erfaringer. Du kan også reflektere over din egen læring, skrive gode idéer ned og opstille fokuspunkter for din videre læring.

En logbog kan strukturers på mange måder. Din underviser har sikkert flere forslag. Men det giver god mening at lade dine refleksioner og overvejelser tage afsæt i de tre kompetenceområder didaktik, klasseledelse og relationsarbejde. Det kan du eksempelvis gøre ved at tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvad har jeg lært i dag?
 • Hvilke udfordringer og problemer er jeg stødt på?
 • Hvordan har jeg løst problemerne?
 • Hvor står jeg i forhold til læringsmål, jeg har sat mig?
 • Hvad skal jeg arbejde mere med?
 • Hvordan kan jeg arbejde videre med det?
 • Hvilke problemer kan der opstå?
 • Hvordan vil jeg løse de problemer, der kan opstå?
 • Hvilke gode idéer eller tanker gør jeg mig om videreudviklingen af min undervisning, min lærerrolle etc.?

Få mest muligt ud af din vejledning

Du kan forvente, at du har en time til halvanden times vejledning om ugen med din praktiklærer. Tidspunktet for vejledning aftaler I sammen. Vær gerne fleksibel i forhold til mødetidspunktet. Din praktiklærer har en masse andre arbejdsopgaver og møder at gå til. Det kan derfor være, at du må vente til om eftermiddagen, selvom du kun har haft morgentimer den dag. 

Husk, at du ikke er til eksamen hos din praktiklærer. Det er din sparringspartner, så der er ingen grund til at gemme på de ting, der er svære. Inddrag gerne din praktiklærer i de situationer, hvor det har været vanskeligt i klassen. Det kunne være et fokuspunkt for observation til de kommende timer.

For at få mest muligt ud af vejledningsmøderne, bør du altid udarbejde en dagsorden – gerne i samarbejde med din praktiklærer. Det giver jer begge mulighed for at forberede jer til mødet. Dagsordenen kan tage udgangspunkt i:

 • Udvalgte fokusområder som din praktiklærer skal observere og evaluere på. Her kan du indtænke de videns- og færdighedsmål, som knytter sig til din praktikperiode.
 • Udvalgte problemstillinger og oplevelser du har brug for at reflektere over med din praktiklærer.
 • Dele af lærerarbejdet, som du er nysgerrig på og gerne vil høre mere om, fx forældresamarbejde, fagudvalg, inklusion, anti-mobbestrategi etc.

Sørg for at skrive referat efter hvert møde!

Efter praktikforløbet

Reflekter over din praktikperiode

Inden du siger helt farvel til dit praktiksted, så reflektér over, hvad du har erfaret de sidste mange uger. Det er refleksioner, der er vigtige for din læringsproces og gode at have gjort sig inden den afsluttende evaluering med praktiklæreren. Samtidig får du brug for at genbesøge mange af de tanker, du gør dig nu, når du skal skrive din praktikopgave.

Evaluer dit praktikforløb

Din evaluering af praktikken er et vigtigt redskab for din uddannelsesinstitution og for praktikskolen til at forbedre praktikken for dine medstuderende. Hvis du har skrevet logbog undervejs i dit praktikforløb, kan du bruge den i forbindelse med evalueringen. Lav gerne en evaluering med både eleverne, praktiklærere og praktikkoordinator.

Praktikopgaven

Do’s:

 • Skriv om noget, du synes er spændende!
 • Tag udgangspunkt i en konkret problemstilling fra praktikken. Du kan spare med din praktiklærer omkring valget af den.
 • Sørg for at din problemstilling tager udgangspunkt i ét eller flere af praktikniveauets videns- og færdighedsmål.
 • Analysér problemstillingen gennem relevant teori.

Dont’s:

 • Din opgave ikke skal illustrere et perfekt undervisningsforløb – reflektér over, hvad du kunne have gjort anderledes.  
 • Overskrid ikke sidebegrænsningen.
 • Lad være med at have lange redegørelser for din valgte teori.
 • Undgå at lave en lang beskrivelse af din praktikskole.
 • Lad ikke eventuelle frustrationer over din praktikskole eller lærer farve opgaven.

Kompetencemålsprøven

Do’s:

 • Lav en klar disposition for din prøve, eksempelvis gennem hovedpunkter eller et mind-map. Præsentér kort din disposition i starten af prøven.
 • Øv dig i at fremlægge de væsentligste pointer fra din opgave.
 • Måske kan du gøre brug grafisk facilitering?
 • Medbring materiale fra praktikken, eksempelvis undervisningsplaner, elevtekster, videoklip etc. Materialet indgår ikke i bedømmelsen, men det strukturerer og rammesætter din analyse.
 • Alle videns- og færdighedsmål kan komme i spil til den mundtlige prøve. Sørg for, at du har reflekteret over dem, og at din valgte teori kobler sig til dem.
 • Tag initiativ i samtalen.
 • Test teknikken, inden du går til prøve. Det er surt, hvis videoen pludselig ikke vil afspille!

Don’ts:

 • Lad være med at genfortælle din praktikopgave.
 • Undgå at lave en længere redegørelse af din teori. Forklar kort, hvorfor netop denne teori er et relevant værktøj i din analyse.
 • Undgå at beskrive dit praktikforløb helt fejlfrit. Beskriv dine udfordringer og beskriv, hvad du vil arbejde videre med.

Forsikret i praktikken

Kommer du til skade, mens du er i praktik og selv er ansvarlig for undervisningen, er du dækket af din praktikkommunens lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Er du stødt på problemer i din praktik?

Som medlem af Lærerstuderendes Landskreds står du aldrig alene, hvis problemerne melder sig i løbet af din praktik. Vi står altid klar med juridisk og studiemæssig bistand til vores medlemmer.

Skulle du komme ud for problemer i forbindelse med din praktik, så kontakt os. Måske har du konflikter med din praktiklærer, du kan ikke få erstatningspraktik ved sygdom, eller måske du er ikke blevet godkendt i din praktik? Vi garanterer at tage din sag og støtte dig gennem forløbet.

Kontakt LL’s sekretariat

Vi er repræsenteret på skolerne

Som medlem af Lærerstuderendes Landskreds er du også medlem af Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforening er til stede på alle kommunale praktikskoler og har stor indflydelse på skolen som arbejdsplads. Derudover har Danmarks Lærerforening stort fokus på praktikken for at sikre, at de studerende – og kommende kollegaer – får gode erfaringer med lærerfaget.

På alle skoler kan du finde en tillidsrepræsentant (TR), som varetager medlemmernes interesser på skolen. TR arbejder i tæt samarbejde med Danmarks Lærerforening. TR er ikke repræsentant for studerende, men du kan altid tage fat i ham eller hende og vende dine erfaringer med praktikforløbet på skolen.

Klag over praktikken

Hvis du mener, at bedømmelsen af din praktik er uretfærdig, kan du indgive en skriftlig klage til dit uddannelsessted.

Vil du klage over bedømmelsen af din praktik, skal det ske senest to uger efter, at du er blevet gjort bekendt med bedømmelsen. Fristen løber dog tidligst fra den dato, der er meddelt for offentliggørelsen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Din klage skal sendes til dit uddannelsessted.

Senest to uger efter bedømmerne har modtaget klagen, skal klagen være færdigbehandlet. Herefter får du hurtigst muligt svar om resultatet.

Har du brug for hjælp til at udforme din klage, er du velkommen til at kontakte os.

Vil du klage over andre forhold ved praktikken?

Føler du, at du har fået en uretfærdig behandling undervejs i praktikken, eller er der forhold, som generelt ikke har været i orden? Så kontakt din lokale LL-klub eller LL’s sekretariat. Vi står klar til at vejlede dig.

Praktik i udlandet

Drømmer du om at komme i praktik i udlandet? Vi har samlet nogle råd, og ting du skal være opmærksom på, inden du skal i praktik i udlandet.

Sådan kommer du i gang

 • Start med forberedelserne i god tid; et år før du skal af sted, er ikke for tidligt.
 • Undersøg de formelle krav og muligheder, der gør sig gældende for dit uddannelsessted på deres hjemmeside. Herunder om der er ansøgningsfrister, der skal overholdes.
 • Tag evt. kontakt til den internationale koordinator på dit uddannelsessted for at høre om dine muligheder.
 • Undersøg, om du kan komme i kontakt med andre studerende, der har været i udlandspraktik. De har som regel en masse erfaringer, der kan være guld værd for dig.

Det skal du være særligt opmærksom på

 • Du skal selv finansiere dit udlandsophold. Du får dog stadig SU, hvis du er SU berettiget.
 • Du kan søge om stipendier og legater; fx via legathåndbogen
 • Måske skal du selv finde en bolig. Hvis praktikstedet plejer at modtage praktikanter, kan det være at de har nogle anbefalinger eller forbindelser. Forhør dig hos praktikstedet eller din internationale koordinator.
 • Undersøg, om dine forsikringer dækker dit ophold.

Er du nysgerrig på at tage dele af din uddannelse i udlandet, kan du læse mere under ‘studieophold i udlandet